Besnota - nebezepčné ochorenie

01.02.2012 08:14

Besnota a človek.
Besnota je vírusové ochorenie (zápal mozgu), prenášané slinou infikovaného zvieraťa (pes, mačka, líška) do otvorenej rany. Postihnutý odmieta piť pre kŕče hltana, vyskytuje sa slinenie a celkové kŕče svalstva.

Besnota je vírusové ochorenie (zápal mozgu), prenášané slinou infikovaného zvieraťa (pes, mačka, líška) do otvorenej rany. Postihnutý odmieta piť pre kŕče hltana, vyskytuje sa slinenie a celkové kŕče svalstva.

Ochorenie je po prepuknutí príznakov smrteľné, preto je prevencia mimoriadne dôležitá (ak je zviera choré, alebo sa nenájde). Zviera, ktoré spôsobilo ranu musí byť veterinárne vyšetrené a pozorované. Po vyšetreni a podozrení na besnotu, alebo keď zviera , ktoré poranenie spôsobilo sa nenájde odporúča pasívna imunizácia a vakcína. U ľudí so zvýšením rizikom sa však očkuje i preventívne.Napr.poľovníci, veterinári. V súčastnosti Slovenská republika je prostá tejto nákazy . Najbližšie ohnisko nákazy je potvrdené na juhu Poľskej republiky.

Postup pri poranení človeka zvieraťom
Aktualizované dňa 5.5.2010

Informácie o besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje verejnosť o postupe pri vyšetrení zvierat, ktoré poranili človeka, o
povinnostiach vlastníkov alebo držiteľov zvierat a o právach poraneného človeka.

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktoré postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy
(choroby prenosné na človeka). Pri typickom priebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou,
čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Ochranná vakcinácia je
jediným známym opatrením, ktoré v prípade poranenia skutočne besným zvieraťom zachráni život poškodenému človeku.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný podľa §17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na
vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote a
zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho
fyziologických a biologických potrieb.
V zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie,
povinná povedať svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka psa osobe, ktorú pes
pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Dôvodom vyšetrenia zvieraťa, ktoré poranilo človeka, je možnosť prenosu besnoty. Besnota je nebezpečná choroba, prenosná na všetky
teplokrvné stavovce vrátane človeka. Po prepuknutí príznakov má vždy smrteľný priebeh a je neliečiteľná.